Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu www.oblatkovac.sk

KOVO, s.r.o.
Družby 77
921 01 Piešťany
Slovensko
IČO: 31444512
IČ DPH: SK2020396752


Pracovná doba pre telefonické a osobne kontaktovanie: 8:00-15:30


1) O osobných údajoch pri objednávke


Pre potreby objednávky na našom e-shope nie je potrebná registrácia.


Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo forme "meno, adresa, tel. kontakt, mailový kontakt. Pri právnickej osobe fakturačné údaje potrebné zo zákona uviesť do poznámky. Údaje typu Názov spoločnosti/meno, adresa a tel. kontakt budú poskytnuté iba kuriérskej spoločnosti pre potreby dopravy a to iba v prípade, ak túto dopravu budete požadovať v objednávke, alebo ju spresníte telefonicky. Údaje inak nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.


2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva


Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho a predávajúceho s týmto návrhom. Záväzným potvrdením objednávky zo strany kupujúceho je odoslanie objednávky s potvrdením súhlasu informovanosti o týchto obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku. Záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je potvrdenie objednávky s termínom doručenia. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.


Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.


Nakoľko výrobca produktu aj predávajúci je tá istá osoba, vyhradzuje si právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, že sa výrobok vypredal a termín výroby nie je ešte stanovený. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.


Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť(stornovať) pred jej expedíciou. Expedíciu tovaru predávajúci vybavuje priebežne, podľa množstva objednávok a kapacitných možností. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste kontaktovaný telefonicky pre overenie a potvrdenie pravosti objednávky zo strany objednávateľa. Po overení pravosti objednávky je kupujúci ďalej informovaný e-mailom, čím vzniká zmluvný vzájomný zmluvný vzťah.


Storno objednávky


Storno môže kupujúci poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno a priezvisko kupujúceho.


3) Možnosti odberu


Osobný odber


Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade a odber je po vzájomnej dohode odsúhlasený oboma stranami aspoň telefonicky. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať "8:00-15:30", mimo túto dobu po dohode.


Prepravná spoločnosť


Tovar v rámci SR doručovaný Slovenskou poštou – Express kuriér. Poštovné a balné v rámci SR je jednotné a je účtované vo výške 9€. Cena prepravy zahŕňa možnosť telefonického kontaktovanie zákazníka.


Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!


POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, balík nepreberajte a kontaktujte predávajúceho.


Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný telefonicky, prípadne e-mailom.


Tovar mimo SR je odosielaný po vzájomnej dohode o cenových podmienkach dopravy medzi oboma stranami. V opačnom prípade môže dôjsť k stornu objednávky.


4) Záruka 2roky


Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom. V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade a je v dĺžke 2 roky. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.


5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie


V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.


6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy


Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.
 

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.


Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci navyše odpočítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).


Informacia podľa § 3 ods. 1, písm i , 102/2014 Z.z.:


Podľa § 10 ods. 3 , 102/2014 Z.z. pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.


Podľa § 9 ods. 1 , 102/2014 Z.z. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Pre splnením však musí byť však preukazené vratenie tovaru


Podľa § 9 ods. 5 , 102/2014 Z.z. však platba nebude vrátená skôr, ako spotrebiteľ nedoručí tovar späť predávajúcemu na posúdenie.


Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:


na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho – napr. vlastný motív na forme oblátkovača, konštrukčné zmeny podľa vlastných požiadaviek a pod.


7) Doručenie a dodacie podmienky


Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.


Ako zásielku pripraviť pri vrátení tovaru

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Pôvodný obal nemusíte zachovať, je však potrebné veľmi zodpovedne zabaliť oblátkovač voči poškodeniu pri preprave. Hmotnosť oblátkovača vzhľadom k jeho rozmerom nabáda prepravcov k hádzaniu balíka, preto túto skutočnosť berte pri balení do úvahy. Mohlo by sa stať, že vďaka zlému zabaleniu a doprave sa k nám dostane poškodený tovar – oblátkovač. Bude záležať na charaktere poškodenia a posúdení výrobcu, či poškodenie bolo spôsobené dopravou, alebo zákazníkom pred vrátením tovaru. Preto venujte baleniu v prípade zaslania v neoriginálnom obale osobitú pozornosť. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 5 pracovných dní stanovených od obdržania zásielky.


8) Spôsoby úhrady


Spôsob úhrady je možný troma spôsobmi a je závislý na spôsobe odberu tovaru. Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať rovno s výberom spôsobu dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
platba vopred – pri doprave mimo SR - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.
dobierka – v rámci SR - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere.


9) Reklamácie


V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.


10) Reklamačný poriadok


Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. Závady, na ktoré sa záruka nevzťahuje, sú popísané v návode na obsluhu.


Ako postupovať


V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie:


1) Výrobok – oblátkovač prinesiete osobne na adresu prevádzky spoločnosti predávajúceho.


2) Zašlite výrobok na adresu našej spoločnosti opredávajúceho - predavajúci. Pri tomto sposobe si prosim prečítejte bod 7 týchto podmienok (Ako zasielku pripravit pri vrátení tovaru).


Preprava je hradená stranou predávajúceho. Ako náhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás.


Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.


U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní telefonicky, prip. e-mailom. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.
Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním našich obchodných podmienok.

Váš oblatkovac.sk


Obchodné podmienky sú platné od 5.11.2015 do odvolania. Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.